3471/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3471/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa trên biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy định số 3235/VHTT-BĐBP ngày 14 tháng 8 năm 1999 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng quy định chế độ và nguyên tắc hoạt động của Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hành động giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng;

Theo Kế hoạch số 2060/KH-BTLBP ngày 13 tháng 8 năm 2013 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về việc tổ chức liên hoan đội tuyên truyền văn hóa biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc; Chính ủy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tổ chức Liên hoan Đội Tuyên truyền văn hóa trên biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc. Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh khu vực phía Bắc có lực lượng Biên phòng, phối hợp với lực lượng Biên phòng tại địa phương tham gia Liên hoan.

Điều 2. Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và tổ chức thành công Liên hoan Đội tuyên truyền văn hóa  trên biên giới lần thứ VIII, năm 2013 khu vực phía Bắc;
Điều 3. Kinh phí tổ chức Liên hoan trích trong kinh phí Chương trình phối hợp năm 2013 do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng đảm nhận.

Điều 4. Trưởng Ban Chỉ đạo, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Chỉ huy Biên phòng các tỉnh khu vực phía Bắc và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hồ Anh Tuấn;
- Bộ Tư lệnh BĐBP
- Lưu: VT, Vụ VHDT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác