3472/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 khóa IX (lần 2)

Kính gửi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 
Thực hiện Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa IX về công tác Tôn giáo của Ban Chỉ đạo Trung ương; ngày 25 tháng 8 năm 2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có công văn số 2877/BVHTTDL-VHCS gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu xây dựng báo cáo Tống kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX, gửi về Bộ trước ngày 15 tháng 10 năm 2014.
Đen nay, mới có 6 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Gia Lai, Đồng Tháp, Bình Định, Ninh Thuận, Bắc Ninh, Hà Nội) gửi báo cáo về Bộ. Để đảm bảo yêu cầu về nội dung, thời gian Tổng kết của Ban Chỉ đạo Trung ương; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
1. Bám sát yêu cầu về nội dung tại Công văn số 2877/BVHTTDL-VHCS ngày 25 tháng 8 năm 2014 đế xây dựng báo cáo;
2. Khẩn trương gửi báo cáo về Bộ trước ngày 15 tháng 10 năm 2014 để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương theo địa chỉ:
Cục Văn hóa cơ sở - số 51, Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Fax: (04) 3944.8344 Email: cucvhcs@gmail.com.
Việc Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa IX về công tác tôn giáo là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách trong tình hình hiện nay. Nhận
được Công văn này, yêu cầu lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tập trung xây dựng báo cáo gửi về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT. VHCS. VDB.(70).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác