3472/BVHTTDL-VP

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v lịch hoạt động, sự kiện chính kỷ niệm 70 năm Ngày CMTT và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam

Kính gửi:
          - Thành viên Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015;
          - Thành viên Bộ phận thường trực giúp việc.
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Cơ quan thường trực Ban Tổ chức cấp quốc gia kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014-2015 trân trọng thông báo một số thông tin về lịch hoạt động, sự kiện chính kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam như sau:
1. 08 giờ 00, ngày 26 tháng 8 năm 2015
- Nội dung: Sơ duyệt Chương trình Mít tinh, Diễu binh, diễu hành
- Địa điểm: Trung tâm Huấn luyện Quân sự Miếu Môn, Mỹ Đức, Hà Nội.
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
2. Ngày 27 tháng 8 năm 2015
a) Sáng, 08 giờ 00
- Nội dung: Sơ duyệt Chương trình nghệ thuật “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh”
- Địa điểm: Học viện Âm nhạc quốc gia
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Chiều, 14 giờ 00
- Nội dung: Tổng duyệt Triển lãm Thành tựu kinh tế-xã hội
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Yiệt Nam
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Tối, 20 giờ 00
- Nội dung: Tổng duyệt Tiệc chiêu đãi cấp nhà nước
- Địa điểm: Sảnh chính Tầng 1, Nhà Quốc hội.
- Đơn vị mời: Bộ Ngoại giao.
3. 19 giờ 00, ngày 28 tháng 8 năm 2015
- Nội dung: Khai mạc Triển lãm Thành tựu kinh tế-xã hội
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam.
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
4. 20 giờ 00, ngày 29 tháng 8 năm 2015
- Nội dung: Tống duyệt Chương trình Mít tinh, Diễu binh, diễu hành
- Địa điểm: Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố.
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
5. ngày 30 tháng 8 năm 2015
a) Sáng, 09 giờ 00,
- Nội dung: Tổng duyệt Chương trình nghệ thuật “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh”
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc gia.
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
b) Chiều, 14 giờ 00
- Nội dung: Họp Tổng kết Triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội
- Địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
c) Tối, 19 giờ 30
- Nội dung: Chương trình nghệ thuật “Lá cờ Độc lập”
- Địa điểm: Khu Di tích Hoàng Thành Thăng Long.
- Đơn vị mời: Đài Truyền hình Việt Nam.
6. Ngày 01 tháng 9 năm 2015
a) Sáng 08 giờ 00
- Nội dung: Lê Dâng hương
- Địa điểm: Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh;
- Đơn vị mời: Văn phòng Chính phủ.
b) Tối 18 giờ 00
- Nội dung: Tiệc Chiêu đãi trọng thể của lãnh đạo Đảng, nhà nước
- Địa điểm: Sảnh chính Tầng 1, Nhà Quốc hội, Hà Nội.
- Đơn vị mời: Bộ Ngoại giao.
7. Ngày 02 tháng 9 năm 2015
a) Sáng 07 giờ 00
- Nội dung: Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
- Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.
- Đơn vị mời: Ban Tổ chức cấp quốc gia.
b) Tối 20 giờ 00
- Nội dung: Chương trình nghệ thuật “Việt Nam-Thời đại Hồ Chí Minh”
- Địa điểm: Sân Vận động quốc gia
- Đơn vị mời: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Cơ quan chủ trì tổ chức hoạt động sẽ gửi Giấy mời chính thức cho từng hoạt động tới các cơ quan có liên quan. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ừân trọng thông báo để các đồng chí theo dõi./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ trưng;
- Tiểu ban Diễu binh, diễu hành;
- Tiểu ban An ninh;
- Lưu: VT, VP (THTT), LC (50).
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác