3472/QĐ-BVHTTDL,

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Số 3472/QĐ-BVHTTDL, ngày 07 tháng 10 năm 2009 Về việc Ban hành kế hoạch tổ chức Liên hoan hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm thành lập Đảng, hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN HỢP XƯỚNG"NHỮNG BÀI CA DÂNG ĐẢNG" KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG,

HƯỚNG TỚI KỶ NIỆM 1000 NĂM THĂNG LONG - HÀ NỘI 2010.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 795/QĐ-TTG ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ Quyết định số 2382/QĐ- BVHTTDL ngày 03 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc giao nhiệm vụ tổ chức các hoạt động trong chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, Bộ Giáo dục - Đào tạo, Trung ương đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân các thành phố: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà  Nẵng;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành theo Quyết định này Kế hoạch Tổ chức Liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.

Điều 2. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức có nhiệm vụ triển khai thực hiện theo kế hoạch tổ chức liên hoan Hợp xướng "Những bài ca dâng Đảng" đạt chất lượng, hiệu quả và tự giải thể sau khi kết thúc Liên hoan.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hoá cơ sở, Vụ trưởng Vụ thi đua khen thưởng và các đơn vị chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như điều 3 ;

- Bộ trưởng(để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- Văn phòng Bộ;

- Các đơn vị liên quan;

- Lưu:VT,VHCS (1), TL (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác