3474/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Cục Điện ảnh phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức "Tuần phim Nhật Bản 2010"

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Điện ảnh phối hợp với Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức "Tuần phim Nhật Bản 2010" tại Việt Nam nhân dịp Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt các phim trước khi chiếu chính thức.

- Thời gian: từ ngày 8/10 đến ngày 10/11/2010.

- Địa điểm: tại Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hải Phòng và Hà Nội (tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia).

Điều 2. Kinh phí: Trung tâm Giao lưu Văn hoá Nhật Bản tại Việt Nam chịu mọi chi phí tổ chức Tuần phim.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng, (để b/c);

-Lưu: VT, Cục HTQT (1), VTAN, 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác