3476/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3476/QĐ-BVHTTDL ngày 04 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội – Linh hồn một vùng đất”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. cho phép Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Nhóm Kiến thức sư người Việt tại Anh tổ chức Triển lãm ảnh “Hà Nội – Linh hồn một vùng đất” của Nhà ngoại giao người Anh John Ramsdem chụp Hà Nội trong những năm đầu thập niên 80.

- Thời gian: Từ ngày 17-27 tháng 10 năm 2013.

-  Địa điểm: Nhà triển lãm 29 Hàng Bài, Hà Nội.

Điều 2. Về kinh phí:

- Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm hỗ trợ địa điểm tổ chức triển lãm.

- Hội trí thức Việt Nam tại Anh và Nhóm Kiến thức sư người Việt tại Anh chịu toàn bộ các chi phí liên quan khác.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác