3480/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3480/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2013

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Chương trình công tác năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 420/TB-VP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Bộ thông báo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ giao Văn phòng chuẩn bị nội dung, cơ sở vật chất phục vụ Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2013.

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ,

 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.  Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2013 tại Hà Nội.

Điều 2. Nội dung, thời gian và địa điểm tổ chức Hội nghị:

1. Nội dung: Sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch 9 tháng năm 2013.

2. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 01 buổi sáng khai mạc 8 giờ 00, ngày 11 tháng 10 năm 2013 (Thứ sáu)

Địa điểm: Phòng họp A1, trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số 51 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 3. Thành phần và kinh phí tổ chức Hội nghị:

1.     Thành phần:

a) Lãnh đạo Bộ.

b) Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ;

c) Các đơn vị thuộc Bộ;

- Cấp trưởng; các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ, Cục Công tác phía nam, Cơ quan địa diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng, Ban Quản lý Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam và các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Bộ;

- Cấp trưởng: các Vụ và Văn phòng trực thuộc Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch và các Nhà Sáng tác trực thuộc Trung tâm Hỗ trợ sáng tác.

d) Các cơ quan Thông tấn, Báo chí Trung ương tại Hà Nội.

2. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ tài chính hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Thủ trưởng các Tổng cục, Cục, Vụ và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lãnh đạo Văn phòng;

-Lưu: VT, VP (HCTC), VO (30)+10

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác