3482/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3482/QĐ-BVHTTDL ngày 07 tháng 10 năm 2013 Ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc – Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3275/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3339/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 3340/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc thành lập Ban tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam;

Xét đề nghị của Trưởng ban Tổ chức Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch Tổ chức các hoạt động của Tuần lễ “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Phó Thủ tướng Chính phủ -
Chủ tịch UBTWMTTQVN Nguyễn Thiện Nhân (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đồng chí Thứ trưởng Bộ VHTTDL;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (để phối hợp);
- Các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch (để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT, LVHDL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác