3484/TB-BVHTTDL

TLBT, Phó CVP Nguyễn Quốc Quỳ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh về Phương án di dời và phương án đầu tư tại 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam

Ngày 13 tháng 10 năm 2011 tại Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh đã chủ trì cuộc họp về Phương án di dời và phương án đầu tư tại 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội của Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam. Tham dự cuộc họp có Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ-Thường trực Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam.

Sau khi nghe Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam báo cáo, ý kiến của Vụ Kế hoạch Tài chính và ý kiến của các đại biểu tham dự cuộc họp, Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh kết luận như sau:

1. Hoan  nghênh Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam trong thời gian vừa qua đã cố găng phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên và thực hiện tinh thần đoàn kết nhất trí trong nội bộ Công ty.

2. Về Phương án di dời cơ sở sản xuất và thực hiện dự án tại 181 Nguyễn Huy Tưởng:

2.1. Căn cứ ý kiến của UBND thành phố Hà Nội tại Công văn số 4812/UBND-CN ngày 21/7/2008 về việc di dời cơ sở sản xuất tại 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội ra khỏi nội thành và hợp tác với doanh nghiệp có đủ năng lực lập dự án đầu tư xây dựng, làm các thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất của khu đất này. Đồng ý với phương án di dời cơ sở sản xuất tại 181 Nguyễn Huy Tưởng về địa điểm mới nhưng cần nghiên cứu, tìm địa điểm có diện tích đủ để đáp ứng nhu cầu sản xuất và phát triển trong tương lai.

2.2. Đồng ý với đề xuất xây dựng Trung tâm Thương mại - Văn phòng và chung cư cao tầng tại địa điểm 181 Nguyễn Huy Tưởng, Quận Thanh Xuân, Hà Nội theo đúng quy hoạch sử dụng đất của thành phố.

2.3. Đồng ý cho phép Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam lựa chọn một trong các nhà đầu tư đã tham gia nghiên cứu dự án khi xin chủ trương của thành phố Hà Nội về lập dự án di dời xí nghiệp sản xuất tại 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội. Việc lựa chọn nhà đầu tư phải được tiến hành công khai, minh bạch nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực, kinh nghiệm để cùng Công ty Cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam thực hiện tốt dự án tại 181 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.

2.4. Về nguyên tắc, đồng ý với đề nghị thành lập Công ty cổ phần để thực hiện dự án tại 181 Nguyễn Huy Tưởng với vốn điều lệ dự kiến là 201.320.250.000 đồng. Trong đó phía Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam góp 52.343.265.000 đồng (tương ứng 26% vốn điều lệ).

2.5. Trước khi biểu quyết phê duyệt nhà đầu tư, Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam có trách nhiệm báo cáo Bộ.

2.6. Đồng ý với đề nghị của Công ty về việc phân phối giá trị lợi thế phát triển dự án nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ di dời cơ sở sản xuất, tham gia Công ty cổ phần để đầu tư dự án, số tiền còn lại có thể góp tiếp vào Công ty cổ phần để tăng tỷ lệ góp vốn hoặc làm vốn lưu động.

2.7. Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hướng dẫn Công ty cổ phần Thể dục Thể thao Việt Nam triển khai thực hiện.

 Văn phòng Bộ thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Thứ trưởng, Trưởng Ban ĐMDN Huỳnh Vĩnh Ái;

- Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ;

- Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính;

- Tổ giúp việc Bộ trưởng;

- Công ty cổ phần TDTT Việt Nam;

- Lưu: VT, THTT,NQQ (15)

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác