3485/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác lần thứ II năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Kế hoạch số 917/KH/BGĐT-BVHTTDL-TWĐTN-HLHPNVN- HKHVN ngày 31/8/2011 về việc phối hợp thực hiện phong trào Thi đua Trường học thân thiện, học sinh tích cực năm học 2011-2012 của Bộ Giáo dục Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Khuyến học Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 4599/2010/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng và Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị Học sinh, sinh viên xuất sắc ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm theo lời Bác lần thứ II năm 2011 tại tỉnh Lâm Đồng (Kế hoạch chi tiết kèm theo).

Điều 2. Giao Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tốt Hội nghị.

Điều 3. Kinh phí tổ chức Hội nghị tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp tại Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, TĐ-KT (04), Hải.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác