3489/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Liên hoan Âm nhạc Châu Âu 2011 tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTTDL ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật - Cục Nghệ thuật biểu diễn phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam và các Đại sứ quán liên quan tổ chức Liên hoan Âm nhạc Châu Âu tại Việt Nam năm 2011, với sự tham gia của 06 ban, nhóm nhạc gồm các thể loại nhạc Jazz, nhạc điện tử đến từ các nước Anh, Pháp, Bỉ, Đức, Hà Lan và Slovakia.

Thời gian: Từ ngày 17/11 đến ngày 28/11/2011;

Địa điểm: Nhà hát Tuổi trẻ, Hà Nội và Phòng hòa nhạc - Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2. Về kinh phí:

Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật cứ tiền thuê địa điểm biểu diễn, trang thiết bị âm thanh ánh sáng, nhạc cụ, lễ tân, chi phí phục vụ tập và biểu diễn cho cán bộ Trung tâm, chi phí cho cán bộ Trung tâm đi thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Liên hoan (trích từ nguồn kinh phí hoạt động thường xuyên của Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật).

- Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam chi: vé máy bay quốc tế khứ hồi, chi phí ăn, ở, đi lại tại Việt Nam và thù lao biểu diễn cho các nước thành

Viên EU tham dự liên hoan, chi phí tuyên truyền quảng cáo, in ấn và các chi phí khác liên quan.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2987/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 9 năm 2011.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ, Giám đốc Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NQA (6).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác