348/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v thành lập Ban tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-BVHTTDL ngày 02 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội nghị tuyến phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến đóng trực tiếp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi);
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Trưởng Ban tổ chức;
2. Ông Hoàng Hữu Chính, Phó Chánh Văn phòng Bộ - Phó Trưởng Ban tổ chức;
3. Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Phó Trưởng Ban tổ chức;
4. Ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng phòng cổng thông tin điện tử, Văn phòng Bộ - thành viên;
5. Bà Nguyễn Thanh Loan, Chuyên viên phòng Tài vụ, Kế toán, Văn phòng Bộ - thành viên;
6. Ông Lê Văn Chính, Chuyên viên Phòng Hành chính, Tổ chức, Văn phòng Bộ - thành viên;
7. Ông Hoàng Vũ Tuấn, Nhân viên kỹ thuật Phòng Quản trị, Văn phòng Bộ - thành viên;
8. Ông Nguyễn Đình Hiếu, Chuyên viên Phòng Tổng hợp, Kiểm soát thủ tục hành chính, Vụ Pháp chế - Thư ký tổng hợp.
Điều 2. Ban Tổ chức có trách nhiệm tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, hướng dẫn các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến đóng góp trực tiếp vào dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi) theo Kế hoạch đã được phê duyệt. Ban Tổ chức tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ;
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Huỳnh Vĩnh Ái
-Lưu: VT,PC, ĐH(15).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác