3490/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Đề cương Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng Công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4415/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Xây dựng Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thư viện và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cương Đề án Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho hệ thống thư viện công cộng các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 2. Kinh phí xây dựng Đề án trên lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế cấp cho Văn phòng Bộ năm 2012.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Thư viện, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, TV

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác