3490/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3490/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức Triển lãm tranh sơn mài và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam tại Marseille và Paris – Cộng hòa Pháp năm 2014

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 35/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 21 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

Căn cứ Chương trình hoạt động kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – Pháp 2014;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt Đề án Triển lãm tranh sơn mài và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam tại Marseille và Paris – Cộng hòa Pháp năm 2014.

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức triển lãm tranh tranh sơn mài và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam tại Marseille và Paris – Cộng hòa Pháp năm 2014;
Điều 2. Kinh phí tổ chức triển lãm từ kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2014 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, MTNATL

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác