3490/QD-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đón đoàn nghệ sỹ Hàn Quốc vào giao lưu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CR ngày 5 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp với Tổ chức Good Neighbors International (Hàn Quốc) tại Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ Hàn Quốc gồm 10 ngươi vào tổ chức chương trình giao lưu âm nhạc “Hòa tấu cầu Vồng” với sinh viên của Trường.
Thòi gian: ngày 15 tháng 10 năm 2015.
Địa điếm: Trường Đại học Văn hóa Hà Nội.
Điều 2. Kinh phí:
- Phía Hàn Quốc chịu các chi phí đi lại quốc tế, ăn, ở, đi lại tại Việt Nam, phí thị thực, bảo hiếm cho doàn;
- Trường Đại học Văn hóa Hà Nội chịu các chi phí tổ chức buổi giao lưu âm nhạc, chuẩn bị thiết bị âm thanh, ánh sáng, lễ lân đón tiếp và một số chi phí khác liên quan đến chương trình giao lưu (kinh phí trích từ nguồn thu của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội được đế lại).
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Hà Nội và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT. NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác