3491/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3491/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo ngành Bảo tàng học thời kỳ hội nhập”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3171/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo ngành Bảo tàng học thời kỳ hội nhập”;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Hội thảo quốc tế “Đào tạo ngành Bảo tàng học thời kỳ hội nhập” vào ngày 22/10/2013 tại Hà Nội gồm các ông, bà có tên trong danh sách kèm theo;

Điều 2. Ban Tổ chức Hội thảo có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức Hội thảo theo đúng mục đích, yêu cầu, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản, Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, ĐT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác