3493/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ đưa vào thực hiện năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Quyết định số 3236/QĐ-BVHTTDL ngày 18 tháng 9 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xây dựng chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2010;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng tư vấn xác định tên, mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến cho Chương trình cấp Bộ ngày 9 tháng 12 năm 2010 tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt mục tiêu, nội dung và sản phẩm dự kiến (chi tiết kèm theo Quyết định này) của Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ: Tác động của một số hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch đối với lối sống của con người Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế để đưa vào thực hiện từ năm 2011.

Đơn vị chủ trì thực hiện: Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

Thời gian thực hiện: Năm 2011 - 2013.

Điều 2. Giao Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam đề xuất việc thành lập Ban chủ nhiệm Chương trình.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để báo cáo);

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);

- Lưu: VT, KHCNMT, ĐL.15.

 

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác