3494/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật tuyên truyền đề tài “Biên giới-Biển đảo Việt Nam”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Văn hóa cơ sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật tuyên truyền đề tài “Biên giới - Biển đảo Việt Nam”, tại 02 khu vực:

- Miền Bắc:

+ Địa điểm: Thành phố Hà Nội.

+ Thời gian: Từ 01/10 – 07/10/2012.

- Miền Nam:

+ Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Thời gian: Từ 18/12 – 24/12/2012.

Điều 2. Kinh phí thực hiện được trích trong kinh phí sự nghiệp của Cục Văn hóa cơ sở năm 2012.
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo), 
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VHCS

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác