3498/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3498/QĐ-BVHTTDL ngày 08 tháng 10 năm 2013 Về việc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam đón đoàn nghệ sỹ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng trẻ Đông Nam Á SEAYCO

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Viện Goethe Hà Nội đón đoàn nghệ sĩ thuộc Dàn nhạc Giao hưởng thính phòng trẻ Đông Nam Á SEAYCO  sang giao lưu, luyện tập và biểu diễn báo cáo với Dàn nhạc Giao hưởng Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, thời gian từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 10 năm 2013.

Điều 2. Kinh phí:

- Phía cử người chịu chi phí vé máy bay quốc tế khứ hồi, tiền ăn, ở đi lại tại Việt Nam, bảo hiểm, lệ phí thị thực, thù lao luyện tập và biểu diễn cho đoàn;

- Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu chi phí lễ tân đón tiếp, quà tặng, mời cơm, lệ phí thị thực, chi phí tổ chức luyện tập, giao lưu và tổ chức biểu diễn báo cáo ( trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2013 của Học Viện)

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng;

-Lưu: VT, HTQT, NĐT.8.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác