3498/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Hồ Anh Tuấn Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 2452/QĐ-BVHTTDL về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch công tác năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Tổ chức Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
- Thời gian: từ ngày 21/11/2014 đến ngày 23/11/2014
- Địa điểm: Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội
Điều 2. Điều chỉnh tên chương trĩnh trong các văn bản, các Quyết định đã ban hành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, từ Tuần “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng” thành Những ngày “Đại đoàn kết ASEAN - Một tầm nhìn, một bản sắc, một cộng đồng”.
Điều 3. Giao Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam chủ trì, phối họp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc Bộ có liên quan tổ chức thực hiện chương trình.
Điều 4. Kinh phí thực hiện:
- Trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2014 của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
- Nguồn kinh phí của các địa phương, đơn vị phối hợp tham gia thực hiện chương trình.
- Kinh phí xã hội hóa và kinh phí vận động tài trợ theo qui định của pháp luật.
Điều 5. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc, Cục trưởng Cục Hợp tác Quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Trưởng Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành phố và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:                                                                                          
- Như Điều 5;
- Bộ trưởng (để b/c);
- UBND các tỉnh, Thành phố có liên quan;
- S VHTTDL các tỉnh, Thành phố có liên quan;
- Các đơn vị trực thuộc BVHTTDL có liên quan (để thực hiện);
- Lưu: VT,LVHDL, A.40.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác