34/BVHTTDL-DSVH

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc thỏa thuận Báo cáo KTKT tu bổ đình Khánh Nhơn huyện Ninh Hải , tỉnh Ninh Thuận.

Kính gửi:  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 885/SVHTTDL- DA ngày 10/12/2010 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế kỹ thuật đình Khánh Nhơn, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận (kèm theo hồ sơ).

Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau: Thống nhất nội dung và quy mô tu bổ di tích đình Khánh Nhơn, bao gồm các hạng mục: tu bổ nhà Tiền Hiền, miếu Lăng Bà và nhà Tiên Sư. Tuy nhiên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lưu ý:

- Qua hồ sơ ảnh hiện trạng di tích, có thể nhận thấy hầu hết cấu kiện gỗ chịu lực chính của các hạng mục đều đã xuống cấp nghiêm trọng, do đó cần có kế hoạch và giải pháp bảo quản, gia cường để tu bổ triệt để các hạng mục này theo nguyên tắc giữ gìn tối đa cấu kiện gốc của di tích.

- Việc đánh véc ni trên bề mặt cấu kiện gỗ phải được nghiên cứu hết sức thận trọng, cần xử lý bề mặt cấu kiện theo phương thức truyền thống.

Thuyết minh Báo cáo cần bổ sung căn cứ pháp lý, bao gồm: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo ý kiến thỏa thuận để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận triển khai các bước tiếp theo của việc tu bổ di tích đình Khánh Nhơn theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

- Vụ KHTC;

- Lưu: VT, DSVH (03). NMK.08

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác