34/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 34/BVHTTDL-DSVH ngày 07 tháng 01 năm 2014 Về việc hỗ trợ kinh phí cho Dự án Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út (Út tịch) và Dự án mở rộng đền thờ Bác Hồ (giai đoạn II), tỉnh Trà Vinh

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh

Phúc đáp Công văn số 4389/UBND-KTTH và Công văn số 4391/UBND-KTTH ngày 03 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đề nghị hỗ trợ vốn để thực hiện Dự án Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út (Út tịch) và Dự án mở rộng đền thờ Bác Hồ (giai đoạn II). Sau khi xem xét, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến thẩm định như sau:

1. Về Dự án Khu tưởng niệm nữ Anh hùng Nguyễn Thị Út (Út tịch): Do đây là di tích chưa được xếp hạng quốc gia, nên việc triển khai lập và phê duyệt Dự án thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét cân đối vốn từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện Dự án.

2. Về di tích đền thờ Bác Hồ: Thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về thực hiện Dự án mở rộng di tích đền thờ Bác Hồ (giai đoạn II) để phát huy giá trị di tích. Việc lập Dự án cần theo đúng quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ Quy định chi tiết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử-văn hóa, danh lam thắng cảnh.

3. Về kinh phí: Kinh phí của Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa chỉ hỗ trợ cho bảo quản, tu bổ các hạng mục gốc của di tích đã được xếp hạng quốc gia, không được phép bố trí để xây dựng các hạng mục phụ trợ cho di tích. Vì vậy, sau khi có ý kiến thỏa thuận của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về quy mô của Dự án mở rộng di tích đền thờ Bác Hồ (Giai đoạn II), đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh có Tờ trình báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ kinh phí từ nguồn hỗ trợ có mục tiêu về văn hóa của Chính phủ và huy động các nguồn lực hợp pháp khác để thực hiện.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-Vụ kế hoạch, Tài chính;

-Sở VHTTDL tỉnh Trà Vinh;

-Lưu: VT, DSVH, LQV.09.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác