34/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v đầu tư xây dựng khu dân cư mới trung tâm xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 737/SVHTTDL-DSVH ngày 08 tháng 12 năm 2015 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang đề nghị có ý kiến về việc đầu tư xây dựng khu dân cư mới tại trung tâm xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Sau khi nghiên cứu, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:
Địa điểm dự kiến xây dựng khu dân cư mới trung tâm xã Tân Trào có vị trí nằm gần các di tích Đình Hồng Thái, Hang Thia, Văn phòng Chủ tịch phủ - Thủ tướng phủ, Hang Bòng thuộc di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Tân Trào. Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh đang triển khai lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử đặc biệt Tân Trào gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Đồng thời, việc xây dựng khu dân cư mới trên khu đất này sẽ làm ảnh hưởng tới cảnh quan di tích. Vi vậy, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng tạm dừng đầu tư xây dựng khu dân cư mới, trong trường hợp cần đầu tư xây dựng thì cũng đặt trong quy hoạch nói trên để xem xét (vị trí, quy mô, hình thức kiến trúc, mặt độ xây dựng...).
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Đặng Thị Bích Liên;

- Sở VHTTDL tỉnh Tuyên Quang;
- Lưu: VT, DSVH, VHN.09.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác