34/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNHVề việc tổ chức thực hiện Lễ Khai mạc, Ngày Việt Nam, kế hoạch bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới và quảng bá Việt Nam tại Triển lãm EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm, 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Công văn số 8625/VPCP-QHQT ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Văn phòng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề cương chi tiết Việt Nam tham gia Triển lãm quốc tế EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các hoạt động tham gia Triển lãm thế giới EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc, bao gồm:

- Lễ Khai mạc.

- Ngày Việt Nam.

- Kế hoạch bầu chọn Vịnh Hạ Long trở thành kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới

Kế hoạch quảng bá văn hóa - du lịch Việt Nam tại Triển lãm EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc.

Thời gian: từ ngày 01/5/2010 đến ngày 31/10/2010

Điều 2. Về kinh phí

Toàn bộ kinh phí được trích từ nguồn ngân sách cấp cho Cục Hợp tác quốc  về thực hiện EXPO 2010 Thượng Hải, Trung Quốc, năm 2010.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, HTQT, NPL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác