34/QĐ-BVHTTDL

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Triển khai Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg, ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hoá thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010;

Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-BVHTTDL, ngày 24 tháng 4 năm 2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 2. Giao Vụ Pháp chế chủ trì phối hợp với các Tổng cục, Cục, Vụ, Thanh tra, Văn phòng, Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính và cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết số 69/NQ-CP, ngày 27 tháng 12 năm 2010 về việc Đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng, Trưởng Bộ phận Tham mưu cải cách hành chính, Tổng cục trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;

- Bộ trưởng, các Thứ trưởng (đế b/c);

- Văn phòng Chính phủ (để b/c);

- Bộ Nội vụ (để b/c);

- Lưu: VT, BPTMCCHC, P.30.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác