3502/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3502/QĐ-BVHTTDL ngày 09 tháng 10 năm 2013 Về việc Tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật năm 2013 và triển khai công tác năm 2014

 

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2023/QĐ-BVHTTDL ngày 30 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện năm 2013 của Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh khối các trường Văn hóa nghệ thuật năm 2013 và triển khai công tác năm 2014.

Thời gian tổ chức: Cuối tháng 10 năm 2013

Địa điểm tổ chức: Hà Nội

Điều 2. Kinh phí tổ chức Hội nghị trích từ nguồn kinh phí năm 2013 chi tại Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (Đề án Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo của các trường Văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2011 – 2020).

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- Lưu: VT, ĐT, KT (15).

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác