3509/BVHTTDL-DSVH

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Kế hoạch Tổ chức Hội thảo tập huấn việc thực hiện chương trình khung về dạy nghề trong lĩnh vực du lịch

(Ban hành theo Quyết định Số: 3509/BVHTTDL-DSVH, ngày 31 tháng 10 năm 2011

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích: Để cập nhật, phổ biến các quy định hiện hành của nhà nước về dạy nghề và chương trình khung dạy nghề trong lĩnh vực du lịch cho các cơ sở đào tạo du lịch trên cả nước để từ đó các cơ sở đào tạo xây dựng chương trình đào tạo phù hợp với nhiệm vụ, yêu cầu đào tạo nhân lực du lịch hiện nay.

1. 2. Yêu cầu:

- Chuẩn bị kỹ nội dung, tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả thiết thực Thông qua việc tổ chức Hội thảo tập huấn Chương trình khung về dạy nghề để phổ biến các quy định về dạy nghề, chương trình khung dạy nghề giúp các cơ sở đào tạo du lịch xây dựng chương trình đào tạo chi tiết các nghề trong lĩnh vực du lịch; đồng thời tạo cơ hội để cán bộ, giáo viên, giảng viên các trường du lịch giao lưu trao đổi thông tin và kinh nghiệm về công tác xây dựng chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy đáp ứng nhu cầu thị trường lao động của Ngành.

2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ BÁO CÁO VIÊN

2.1. Thời gian: Dự kiến thời gian khoá học kéo dài 03 ngày vào tuần thứ 4 của tháng 11/2011.

2.2. Địa điểm: Dự kiến tại Thành phố Hải Phòng

2.3. Đối tượng: Cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo du lịch trong cả nước.

2.4. Nội dung: Hội thảo tập huấn tập trung cung cấp một số kiến thức chủ yếu như sau:

- Các quy định hiện hành của nhà nước về Chương trình khung dạy nghề;

- Giới thiệu tổng quát 08 Chương trình khung trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề trong lĩnh vực du lịch đã được ban hành;

- Áp dụng chương trình khung để xây dựng chương trình đào tạo;

- Thực trạng và yêu cầu chất lượng sinh viên du lịch sau tốt nghiệp làm việc tại các doanh nghiệp du lịch.

2.5. Báo cáo viên: Dự kiến sẽ mời các báo cáo viên:

1) TS.  Nguyễn Văn Lưu - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2) TS. Lê Anh Tuấn - Trưởng phòng Đào tạo Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội;

3) TS. Trần Thị Mai - Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế

4) 01 Tổng giám đốc Khách sạn.

(Các báo cáo viên sẽ trình bày các chuyên đề theo Chương trình gửi kèm theo)

3. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện Hội thảo tập huấn Chương trình khung về dạy nghề trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch theo quy định hiện hành./.

 

Nơi nhận:

-Bộ trưởng (để b/c);

-VP, Vụ KHTC;

-Lưu: VT, ĐT, ĐTT (09).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác