3509/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v cho phép cá nhân người nước ngoài vào Việt Nam tham gia biểu diễn nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP;
Xét Đơn đề nghị ngày 09 tháng 10 năm 2015 của Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Công ty TNHH Bình Hạnh Đan mời Bà Luu Esther (Hộ chiếu Hàn Quốc số M766444492, Thẻ Tạm trú Việt Nam số BB052836B4 ngày 10/3/2014 do Cục Quản lý xuất nhập cảnh cấp) tham gia biểu diễn nghệ thuật trong chương trình “Hoán đổi”.
- Thời gian: Từ ngày 14 tháng 10 năm 2015 đến ngày 30 tháng 11 năm 2015.
- Địa điểm: Trường quay của Công ty TNHH Bình Hạnh Đan, số 87 Đường số 9, phường Phước Bình, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam và Công ty TNHH Bình Hạnh Đan thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.
Điều 3. Đơn vị tổ chức và các nghệ sỹ tham gia trong chương trình thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Thông tư số 03/2013/TT-BVHTTDL ngày 28 tháng 01 năm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP và các quy định pháp luật có liên quan.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Ban Sản xuất các chương trình giải trí - Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty TNHH Bình Hanh Đan, Bà Luu Esther và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./.
 
Nơi nhân: 
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Thanh tra Bộ (để thực hiện);
- Lưu: VT, NTBD(2) MVD (10).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác