3514/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc thực hiện Kế hoạch bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại Thái Bình

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH BẦU CHỌN VỊNH HẠ LONG LÀ KỲ QUAN THIÊN NHIÊN MỚI CỦA THẾ GIỚI TẠI THÁI BÌNH


BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 23/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hợp tác quốc tế;

Căn cứ Kế hoạch số 2919/KH-BVHTTDL ngày 31 tháng 8 năm 2009 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2009 tại tỉnh Thái Bình;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Cục Hợp tác quốc tế chủ trì, phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Kế hoạch bầu chọn Vịnh Hạ Long là kỳ quan thiên nhiên mới của thế giới tại ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng", tại tỉnh Thái Bình.

Thời gian: từ ngày 14/10 đến 16/10/2009.

Điều 2. Kinh phí:

Toàn bộ kinh phí thực hiện do Cục hợp tác quốc tế cấp từ ngân sách xúc tiến văn hóa, thể thao và du lịch năm 2009.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu : VT, HTQT, NPL. 10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác