3518/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3518/QĐ-BVHTTDL ngày 10 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Tổ Biên tập sửa đổi Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Thông báo số 3039/TB-BVHTTDL 21 tháng 8 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân-Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương tại phiên họp Sơ kết 06 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2013 Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Tổ Biên tập sửa đổi Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phạm Văn Thủy-Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở , Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ trưởng;

2. Ông Vũ Đức Hải-Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ phó;

3. Ông Lê Cao Thắng-Trưởng phòng Văn hóa cơ sở, Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam-Tổ viên;

4. Ông Nguyễn Tất Hào-Chuyên viên Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ viên;

5. Bà Trịnh Thị Khánh Vân-Chuyên viên Vụ Thi đua-Khen thưởng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ viên;
6. Bà Trịnh Thu Hiền-Chuyên viên Vụ Pháp chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ viên;

7. Ông Phan Mạnh Tường-Chuyên viên Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ viên;

8. Ông Nguyễn Duy Kiên-Chuyên viên Cục Văn hóa cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch-Tổ viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ Biên tập

1. Biên soạn nội dung sửa đổi Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

2. Kinh phí hoạt động của Tổ Biên tập xây dựng Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, được trích trong kinh phí sự nghiệp của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”-Cục Văn hóa cơ sở, năm 2013.

Điều 3. Tổ Biên tập Thông tư sửa đổi Thông tư số 01/2012/TT-BVHTTDL ngày 18 tháng 01 năm 2012 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở, Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Vụ trưởng Vụ Thi đua-Khen thưởng, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;
- Lưu: VT, VPTTBCĐ, VHCS, NTH

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác