3519/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc Dàn nhạc Giao hưởng ASEAN biểu diễn tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chủ  trì và phối hợp với Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện Thành phố Huế, Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội, Cục Hợp tác quốc tế và Bộ Ngoại giao đón và tổ chức biểu diễn ca Dàn nhạc Giao hưởng ASEAN nhân dịp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 17 tổ chức tại Hà Nội và hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

Thời gian và địa điểm:

- Ngày 26/10/2010 biểu diễn tại Thành phố Hồ Chí Minh

- Ngày 27/10/2010 biểu diễn tại Đà Nẵng

- Ngày 28/29/10/2010 biểu diễn tại Hà Nội

Điều 2. Về kinh phí:

-Quỹ NIPPON Nhật Bản đài thọ mọi chi phí cho Dàn nhạc và chi phí tổ chức biểu diễn;

- Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh chịu chi phí thuê nhạc cụ, thuê địa điểm biểu diễn tại Đà Nẵng, nhân công, vận chuyển, hậu đài, lễ tân, đi lại, tuyên truyền, tổ chức họp báo tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh và các chi phí tổ chức liên quan khác.

- Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội cung cấp miễn phí địa điểm biểu diễn ngày 28/10/2010 tại Hà Nội.

- Cục Hợp tác quốc tế chịu chi phí lễ tân, tổ chức đón tiếp, phục vụ chương trình biểu diễn ngày 28- 29/10/2010 tại Hà Nội.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 967/QĐ-BVHTTDL ngày 22 tháng 03 năm 2010.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng, Hoàng Tuấn Anh (để b/c);

-Ban Thư ký UBQG về ASEAN 2010 (để b/c);

-Các Tiểu ban thuộc UBQG về ASEAN 2010;

-UBND Thành phố Hà Nội;

-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

-UBND Thành phố Đà Nẵng;

-Lưu: VT, HTQT, THV.15.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác