3519/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về âm nhạc cho giảng viên, giáo viên các trường văn hóa nghệ thuật

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 19/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành kế hoạch công tác năm 2011 và nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giảng viên, giáo viên các trường văn hóa nghệ thuật;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo chủ trì, phối hợp với Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam tổ chức lớp tập huấn Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về âm nhạc cho giảng viên, giáo viên các trường văn hóa nghệ thuật

Thời gian tổ chức: Tháng 11/2011.

Địa điểm tổ chức: Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Giám đốc học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐT, KT (9).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác