3520/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc mở lớp “Bồi dưỡng kiến thức trong huấn luyện và quản lý vận động viên đỉnh cao cho huấn luyện viên và cán bộ chuyên trách thể dục thể thao của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao trên toàn quốc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Đào tạo mở lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức trong huấn luyện và quản lý vận động viên đỉnh cao cho huấn luyện viên và cán bộ chuyên trách thể dục thể thao của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao trên toàn quốc”.

Thời gian: Từ ngày 05/11/2012 đến ngày 11/11/2012

Địa điểm: Thành phố Hải Dương

 Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí năm 2012 chi tại Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội về việc thực hiện các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng phê duyệt (Đề án Xây dựng đội ngũ trí thức ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến năm 2020).
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ ĐT (2), QC 


 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác