3521/QĐ-BVHTTDL

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG -Lê Tiến Thọ Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

QUYẾT ĐỊNH Về việc tổ chức chương trình “ Đêm múa giao lưu Việt-Ý”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quy chế hoạt động biểu diễn và tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ban hành kèm theo Quyết định số 47/2004/QĐ-BVHTT ngày 2/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam phối hợp với đối tác OPLAS Teastro Associazione Culturale (Ý) tổ chức chương trình “ Đêm múa giao lưu Việt-Ý ” chào mừng Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.

- Thời gian: Ngày 12/11/2010

- Địa điểm: Nhà hát Lớn Hà Nội.

Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam thực hiện đúng các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Về kinh phí: Đại sứ quán Ý tại Hà Nội đài thọ chi phí có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Giám đốc Ban Quản lý Nhà hát Lớn Hà Nội và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, HTQT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác