3521/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Lê Khánh Hải Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc thành lập Ban Tổ chức lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức trong huấn luyện và quản lý vận động viên đỉnh cao cho huấn luyện viên và cán bộ chuyên trách thể dục thể thao của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao trên toàn quốc”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 2112/QĐ-BVHTTDL ngày 05 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện năm 2012 các Đề án của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Đào tạo,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức trong huấn luyện và quản lý vận động viên đỉnh cao cho huấn luyện và cán bộ chuyên trách thể dục thể thao của các cơ sở đào tạo, huấn luyện thể dục thể thao trên toàn quốc” gồm các thành viên:

1. PGS.TS.NGƯT Đào Mạnh Hùng - Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Văn Lưu, Hàm Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

3. Bà Lê Thị Thu Hiền - Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó trưởng ban;

4. Ông Nguyễn Văn Cẩn - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương - Phó trưởng ban;

5. Ông Đỗ Đức Trường - Chánh Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương - Ủy viên;

6. Ông Phan Quốc Chiến - chuyên viên Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương - Ủy viên;
Điều 2. Ban tổ chức lớp có trách nhiệm tổ chức, triển khai lớp học theo đúng quy định hiện hành, đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng. Ban tổ chức tự giải thể sau khi lớp học kết thúc.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương và các thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3; 
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, Vụ ĐT (2), 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác