3522/TB-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm về quản lý di sản văn hóa

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Di sản văn hóa;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Di sản văn hóa,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Di sản văn hóa tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm “Hệ thống thông tin Bảo tàng Việt Nam” và phần mềm “Hệ thống thông tin quản lý di sản văn hóa phi vật thể” cho các bảo tàng trên toàn quốc và các đơn vị chịu trách nhiệm quản lý di sản văn hóa phi vật thể thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.
Thòi gian triển khai: trong tháng 11 và tháng 12 năm 2014.
Điều 2. Kinh phí tổ chức tập huấn trích từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2014 của Cạc Di sản văn hóa.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Di sản văn hóa và Thủ trưởng các đơn vị thuộc đối tượng tập huấn quy định tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng;
- TT Đặng Thị Bích Liên;
-Lưu: VT, DSVH.KN.15.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác