3525/TB-BVHTTDL

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Thông báo Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc

Ngày 02 tháng 10 năm 2014, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng chí Hồ Anh Tuấn - Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã làm việc với lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Sơn La tại Thông báo số 394/TB-VPCP ngày 02/10/2014 của Văn phòng Chính phủ. Cùng dự buổi làm việc, về phía Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có lãnh đạo, đại diện: Tổng cục Thể dục thể thao, Tổng cục Du lịch (Viện Nghiên cứu phát triển du lịch), Cục Di sản văn hoá, Cục Văn hoá cơ sở, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Văn hoá dân tộc, Văn phòng Bộ, Viện Văn hoá Nghệ thuật quốc gia Việt Nam; về phía Ban Chỉ đạo Tây Bắc có đồng chí Nguyễn Cảnh Việt - Ủy viên chuyên trách, lãnh đạo các đơn vị: Vụ Kinh tế, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Bắc; về phía tỉnh Sơn La có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
Sau khi nghe lãnh đạo Vụ Kế hoạch, Tài chính báo cáo tình hình xây dựng, thẩm định Quy hoạch Khu du lịch quốc gia - Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, báo cáo của Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam về xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030”, báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La về công tác chuẩn bị Hội nghị Xúc tiến đầu tư, du lịch, ý kiến của các thành viên dự họp, được sự thống nhất của đại diện Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La, Thứ trưởng kết luận:
1) Hoan nghênh Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã tích cực, chủ động triển khai xây dựng Quy hoạch Khu du lịch quốc gia - Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và chuẩn bị bao quát các công việc tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch. Đây là nhiệm vụ, trách nhiệm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc nói chung và Sơn La nói riêng.
2) Về hoàn thiện và chuẩn bị tổ chức công bố Quy hoạch hoạch Khu du lịch quốc gia - Mộc Châu đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:
- Thống nhất tên Quy hoạch theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
- Viện Nghiên cứu phát triển du lịch tiếp thu các ý kiến góp ý và kết luận của Hội đồng thẩm định ngày 25/9/2014, trình Vụ Kế hoạch, Tài chính rà soát, thẩm định trước ngày 06/10/2014 và báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/10/2014.
- Để việc công bố quy hoạch đồng thời với kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện, giám sát quy hoạch với sự phối hợp chặt chẽ của địa phương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Tổng cục Du lịch và Vụ Kế hoạch, Tài chính xây dựng Kế hoạch thực hiện và giám sát quy hoạch và hỗ trợ địa điểm, tạo điều kiện để tổ chức công bố và triển khai Quy hoạch.
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La xây dựng Kế hoạch tổ chức lễ công bố và triển khai Quy hoạch; xây dựng phân công và cơ chế phối hợp thực hiện Quy hoạch, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 30/10/2014.
- Giao Tổng cục Du lịch phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn, cung cấp thông tin, hỗ trợ quảng bá Quy hoạch, rà soát sản phẩm, tour, tuyến du lịch... góp phần thực hiện Quy hoạch.
3) Về xây dựng Đề án “Phát triển văn hoá, thể thao và du lịch vùng Tây Bắc đến năm 2020, tầm nhìn 2030”         
- Đề án cần được xây dựng bám sát Kết luận số 26-KL/TW của Bộ Chính trị ngày 02/8/2012 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020; Quyết định số 1064/QĐ-TTg ngày 08/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020;  tập trung phát huy tiềm năng, lợi thế so sánh của Vùng, sức mạnh tổng hợp của văn hóa, thể thao và du lịch, có cơ sở lý luận, đồng thời gắn với thực tiễn, kết nối đa ngành, có chương trình hành động, các dự án cụ thể, với lộ trình, nguồn lực đảm bảo tính khả thi.
- Yêu cầu Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam khẩn trương xây dựng dự thảo, tổ chức Hội nghị (hoặc Hội thảo) lấy ý kiến các nhà quản lý, nhà khoa học, các nhà đầu tư, các địa phương trong khuôn khổ các hoạt động trước Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch dự kiến tổ chức tại tỉnh Sơn La vào tháng 12/2014.
- Xây dựng kế hoạch chi tiết, phân công cụ thể việc đảm bảo sự phối hợp của các Ban, Bộ, Ngành liên quan, các địa phương trong vùng Tây Bắc, triển khai các thủ tục thẩm định đúng quy định hiện hành, báo cáo lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong Quý I/2015.
- Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính đôn đốc, hướng dẫn các thủ tục theo quy định để Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam xây dựng Đề án đảm bảo chất lượng, tiến độ được giao.
4) Về chuẩn bị Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch
- Thống nhất với đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kiến thời gian tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư, du lịch vào nửa đầu tháng 12/2014.
- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La tiếp thu, hoàn thiện dự thảo kế hoạch tổ chức Hội nghị phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các Bộ, Ngành liên quan góp ý, hoàn chỉnh báo cáo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
- Đồng ý thành lập Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị và các hoạt động văn hóa, du lịch tại Sơn La, giao Văn phòng Bộ phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La chuẩn bị thủ tục, nhân sự báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, ban hành quyết định thành lập trước ngày 10/10/2014. Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức họp phiên 1 dự kiến từ 20 - 25/10/2014 để thông qua Kế hoạch, chương trình tổng thể, chi tiết tổ chức các hoạt động.
- Đề nghị Ban Chỉ đạo Tây Bắc chỉ đạo các tỉnh trong Vùng báo cáo nhu cầu xúc tiến, thu hút đầu tư, danh mục cụ thể các dự án, cơ chế, chính sách thu hút đầu tư báo cáo Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Hội nghị
- Họp báo công bố các sự kiến cuối tháng 11, đầu tháng 12/2014 tại Hà Nội, Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức.
- Giao Tổng cục Du lịch, Vụ Kế hoạch, Tài chính và các đơn vị liên quan phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ chuyên môn để tổ chức Hội nghị và các hoạt động văn hóa, du lịch có hiệu quả, thiết thực, tiết kiệm.
5) Yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao tại Thông báo số 11/TB-BVHTTDL ngày 03/01/2014 và Thông báo số 729/TB-BVHTTDL ngày 13/3/2014 về Kết luận của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ Anh Tuấn tại buổi làm việc với lãnh đạo ban Chỉ đạo Tây Bắc và Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La, báo cáo kết quả thực hiện về Văn phòng Bộ để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ trước ngày 15/12/2014.
Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề nghị lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La quan tâm, phối hợp chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đạt kết quả./.
 
Nơi nhận:
- Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
- Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc (để báo cáo);
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- TU, UBND tỉnh Sơn La;
- Sở VHTTDL tỉnh Sơn La;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT, VP(THTT), NTS.40.  
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác