3526/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v đón đoàn kịch Nhà hát TNT (Anh quốc) vào biểu diễn

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ban hành theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn;
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Trung tâm Tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) đón nghệ sỹ và tổ chức biểu diễn vở kịch Cantevill Ghost của Oscar Wilde của đoàn 05 nghệ sỹ Nhà hát kịch TNT (Anh quốc).
Thời gian và địa điểm biểu diễn:
- Ngày 3 và 4 tháng 11 năm 2015 tại Rạp Công nhân, Hà Nội;
- Ngày 5 tháng 11 năm 2015 tại Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh.
Điều 2. Kinh phí: Nhà hát TNT (Anh quốc) chịu trách nhiệm toàn bộ chi phí liên quan đến công tác tổ chức biểu diễn và thù lao cho cán bộ của Trung tâm tham gia tổ chức chương trình.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Trung tâm tổ chức biểu diễn nghệ thuật (Cục Nghệ thuật biểu diễn) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này
 
 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
-TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, HTQT, VTV.8.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác