3533/QĐ-BVHTTDL

BT Hoàng Tuấn Anh

Quyết định Về việc thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 81/2002/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 05/2010/TT-BVHTTDL ngày 07 tháng 7 năm 2010 quy định việc xét duyệt đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Căn cứ Quyết định số 2955/QĐ-BVHTTDL ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt danh mục đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng tư vấn xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học thuộc Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2011 (Danh sách thành viên Hội đồng kèm theo Quyết định này)

Điều 2. Mời GS.TSKH. Lưu Trần Tiêu - Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; các chuyên gia am hiểu về lĩnh vực nghiên cứu của Chương trình được mời tư vấn, tham gia vào Hội đồng.

Thư ký hành chính và ghi biên bản cuộc họp Hội đồng là chuyên viên Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường.

Điều 3. Hội đồng có trách nhiệm phân tích, đánh giá các hồ sơ đăng ký tham gia xét chọn, kiến nghị việc sửa chữa, điều chỉnh, bổ sung Thuyết minh đề tài được đề nghị lựa chọn đưa vào thực hiện.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Kinh phí họp Hội đồng được trích từ ngân sách sự nghiệp khoa học năm 2011 cấp về Văn phòng Bộ.

Điều 5. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, thành viên và thư ký Hội đồng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 5;

-Bộ trưởng;

-Các Thứ trưởng;

-Lưu: VT, KHCNMT (2), ĐL.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác