3534/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng khai thác Internet, mạng LAN và áp dụng phần mềm Microsoft vào biểu mẫu thống kê số liệu

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 4599/QĐ-BVHTTDL ngày 29/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch công tác năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao cho Cục Văn hóa cơ sở tổ chức lớp tập huấn Kỹ năng khai thác Intemet, mạng LAN và áp dụng phần mềm Microsoft vào biểu mẫu thống kê số liệu.

- Thời gian: 05 (năm) ngày trong tháng 11 năm 2011.

- Địa điểm: Tp. Buôn Ma Thuột, từ Đắk Lắk.

Điều 2. Kinh phí tổ chức lớp tập huấn trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2011 của Cục Văn hóa cơ sở.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính và Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 3;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, VHCS. PTL, (10).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác