3534/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3534/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2013 Về việc thành lập Ban tổ chức Hội nghị, hội thảo tập huấn kỹ năng giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3272/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức tập huấn kỹ năng giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban tổ chức Hội nghị, hội thảo tập huấn kỹ năng giải quyết bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, gồm các ông, bà sau đây:
1.    Ông Hoàng Minh Thái, Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Trưởng ban;

2.    Ông Lê Thanh Liêm, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế-Phó Trưởng ban;

3.    Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Pháp chế-Thành viên;

4.    Bà Nguyễn Thị Hằng, Chuyên viên Vụ Pháp chế-Thành viên;

5.    Ông Nguyễn Đình Hiếu, Chuyên viên Vụ Pháp chế-Thành viên;

Điều 2. Ban tổ chức Hội nghị, hội thảo có nhiệm vụ:

a) Chuẩn bị kinh phí; tổ chức in ấn, cấp phát tài liệu; bố trí địa điểm đón tiếp đại biểu, khách mời, địa điểm họp của hội nghị, hội thảo; tổ chức đón tiếp các đại biểu, khách mời dự hội nghị, hội thảo chu đáo, an toàn và tiết kiệm;

b) Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức hội nghị, hội thảo.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban tổ chức Hội nghị, hội thảo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, PC

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác