3536/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v Nhà hát Kịch Việt Nam đón đạo diễn người Nhật Bản sang làm việc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế và Giám đốc Nhà Kịch Việt Nam,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho phép Nhà hát Việt Nam đón đạo diễn Hiroyuki Muneshige, Giám đốc Nhà hát Lều đen (Nhật Bản) sang làm việc tại Việt Nam để xúc tiến việc giao lưu nghệ thuật giữa hai Nhà hát, đồng thời nghiên cứu đề tài sân khấu kịch truyền thống và đương đại của Việt Nam
Thời gian: Từ ngày 11/12/2015 đến ngày 10/12/2016.
Điều 2. Kinh phí: Phía Nhật Bản đài thọ toàn bộ chi phí đi lại, ăn, ở cho ông Hiroyuki Muneshige trong thời gian làm việc tại Việt Nam.
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.l.
 
Nơi nhân: 
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;

- Lưu: VT, HTQT, VTA.10.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác