3537/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc tổ chức Triển lãm trưng bày tác phẩm được chọn cuộc thi Ảnh “Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ theo kết quả Cuộc thi Ảnh “Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước năm 2010” và việc chọn 200 tác phẩm dự kiến triển lãm trong đó có 21 tác phẩm đoạt giải;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Vụ Gia đình chủ trì phối hợp với Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm tổ chức Triển lãm trưng bày 200 tác phẩm được chọn từ cuộc thi Ảnh “Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước”

Điều 2. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách sự nghiệp Gia đình năm 2011.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3,;
- Bộ trưởng (đế báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác