3538/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm ảnh "Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước’’

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Quyết định số 3537/QĐ-BVHTTDL ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tổ chức Triển lãm cuộc thi ảnh chủ đề " Gia đình Việt Nam xưa và nay với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước",

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Gia đình và Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức Triển lãm Ảnh gồm các ông, Bà có tên sau đây:

1. Bà Trần Tuyết Ánh, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Trưởng ban;

2. Ông Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch- Phó Trưởng ban;

3. Bà Đoàn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Phó Trưởng ban,

4. Bà Nguyễn Thị Loan, Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

5. Bà Dương Thúy Hằng, Phó Trưởng phòng Nhiếp ảnh, Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

6. Ông Lê Đỗ Anh, Chuyên viên Vụ Gia đình, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy viên;

Điều 2. Ban Tổ chức chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức Triển lãm đúng kế hoạch, thời gian quy định và đảm bảo chất lượng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Gia đình, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm, các ông/bà có tên tại Điều 1 và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết đình này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 4;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, GĐ.LĐA.20.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác