3539/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Vương Duy Biên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Số: 3539/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 10 năm 2013 Về việc tổ chức chương trình quảng bá ASIAD 2014 – Incheon, Hàn Quốc tại Việt Nam

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Căn cứ Nghị định số 21/2001/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về nhập cảnh, xuất cảnh và cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam;

Căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 10 năm 2009 của Bộ  trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Quyết định số 1973/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 5 năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty TNHH Truyền thông An Thuận tổ chức chương trình nghệ thuật mang tên CHEER ASIA (Chào Châu Á) trong khuôn khổ hoạt động quảng bá ASIAD 2014 – Incheon, Hàn Quốc tại Việt Nam.

Thời gian: Ngày 24 tháng 10 năm 2013;

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Điều 2. Giao Cục Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn hướng dẫn, thẩm định cấp phép công diễn theo quy định hiện hành.

Điều 3. Kinh phí: Chi phí tổ chức chương trình do phía Hàn Quốc đài thọ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, Giám đốc Công ty TNHH Truyền thông An Thuận và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng;

-TT Vương Duy Biên;

-Bộ Công an (A18, A83);

-Sở VHTTDL Tp HN;
- Lưu: VT, HTQT, TNH.12.

 

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác