353/BVHTTDL-VP

TLBT, CVP Phan Đình Tân Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn V/v rà soát và đăng ký cấp mới hòm thư điện tử công vụ Chính phủ

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
 
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22.5.2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Kết luận của Bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Ứng dụng công nghệ thông tin Bộ VHTTDL (Thông báo số 554/TB-VP ngày 28.9.2015); Thực hiện Nghị quyết 36a ngày 14.10.2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai các nhiệm vụ sau:
1. Tăng cường sử dụng hòm thư điện tử công vụ Chính phủ (@chinhphu.vn) đã được cấp trong trao đổi công việc tại đơn vị và giữa các đơn vị thuộc Bộ.
2. Tiến hành rà soát lập danh sách công chức, viên chức và người lao động đã được cấp hòm thư điện tử công vụ Chính phủ (tại Công văn số 19/BVHTTDL-VP ngày 26.3.2015; 72/BVHTTDL-VP ngày 05.10.2015) nhưng không sử dụng hoặc đã chuyển công tác hoặc nghỉ hưu theo quy định; lập danh sách công chức, viên chức và người lao động chưa được đăng ký cấp mới hòm thư điện tử công vụ Chính phủ.
3. Nghiêm túc thực hiện Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ Chính phủ (Quyết định số 204/QĐ-TTĐT ngày 25.9.2015 được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ VHTTDL tại địa chỉ www.bvhttdl.gov.vnwww.mocst.gov.vn).
Công văn của đơn vị gửi về Bộ VHTTDL (Văn phòng Bộ) trước ngày 25.02.2016 (đồng thời gửi văn bản điện tử qua đường thư điện tử theo địa chỉ: congthongtindientu-vhttdl@chinhphu.vn).
Mọi thông tin chi tiết khác xin liên hệ Văn phòng Bộ (Phòng Cổng thông tin điện tử), điện thoại: 0439438231 máy nội bộ 197 hoặc 264./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- TT Đặng Thị Bích Liên (để báo cáo);
- Cổng TTĐT Bộ VHTTDL;
- Lưu: VT, VP (CTTĐT), NH.100.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác