3540/BVHTTDL-KHTC

KT BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

CÔNG VĂN Về việc Thoả thuận dự án tôn tạo di tích Vàm Cái Sình, tỉnh Hậu Ciang

Kính gửi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nhận được Công văn số 9/2/SVHTTDL ngày 10 tháng 8 năm 2010 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thoả thuận nội dung dự án tôn tạo và phát huy di tích chiến thắng Vàm Cái Sình. Sau khi nghiên cứu, xem xét hồ sơ, tài liệu gửi kèm và ý kiến thẩm định của Cục Di sản văn hoá tại Công văn số 574/DSVH-DT ngày 11 tháng 9 năm 2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất với nội dung dự án tôn tạo và phát huy di tích chiến thắng Vàm Cái Sình do Viện Kiến trúc quy hoạch thành phố Cần Thơ lập tháng 7 năm 2010. Bao gồm các hạng mục: tượng đài chiến thắng, nhà trưng bày tiếp khách, nhà phụ trợ, nhà vệ sinh, sân lề, cổng rào và các hạng mục phụ trợ khác.

Công tác đánh giá, khảo tả hiện trạng di tích và các phương án tôn tạo, phục dựng các hạng mục trong khu di tích được trình bày trong nội dung dự án đã phù hợp với quy chế bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

2. Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch lưu ý, chỉnh sửa một số nội dung sau:

- Phần thuyết minh của dự án: Cần rút gọn phần giới thiệu những diễn biến của lịch sử không liên quan trực tiếp đến di tích. Bổ sung phần đánh giá, khảo tả hiện trạng của toàn bộ khu di tích, tình hình bảo vệ di tích và định hướng việc quản lý và phát huy giá trị của di tích sau khi được đầu tư tôn tạo, phục dựng. Đồng thời đề xuất phương án sưu tầm và trưng bày các hiện vật liên quan đến di tích. Phần căn cứ pháp lý, cần bổ sung Quy chế xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

- Điều chỉnh phương án bố  trí đường nội bộ, theo nguyên tắc hạn chế tối đa làm các đường dạo và bồn cây, để dành diện tích trồng cây cỏ tự nhiên. Cần sử dụng các loại cây phổ biến tại địa phương để trồng trong khu di tích.

- Đối với hạng mục tượng đài, cần triển khai theo đúng quy trình được quy định của Quy chế xây dựng tượng đài và tranh hoành tráng.

Do dự án không nêu được nội dung và hiện vật trưng bày ngoài trời, vì vậy không xây dựng các hạng mục nói trên.

3. Về nguồn vốn đầu tư: Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chủ động cân đối ngân sách địa phương và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác để thực hiện dự án. Thông qua nguồn vốn đầu tư phát triển của chương trình mục tiêu quốc gia về văn hoá, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét cân đối hỗ trợ một phần kinh phí cho dự án này.

Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn chỉnh lại dự án và trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ra quyết định phê duyệt, đồng thời triển khai thiết kế bản vẽ thi công gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (có kèm theo quyết định phê duyệt dự án) để xem xét thẩm đinh và bố trí vốn./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;;

- Bộ trưởng, (để b/c);

- Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái;

- UBND tỉnh Hậu Giang;

- Cục Di sản văn hóa;

- Lưu: VT, KHTC, PT.10.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác