3542/BVHTTDL-DSVH

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Công văn Số: 3542/BVHTTDL-DSVH ngày 27 tháng 9 năm 2013 Về việc phối hợp gửi Hồ sơ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tới Trung tâm Di sản thế giới Unesco

Kính gửi: Ủy ban quốc UNESCO Việt Nam

Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã được UNESCO đưa vào Danh mục Di sản Thế giới năm 2003 với tiêu chí (viii) về địa chất – địa mạo. Đến năm 2009, hồ sơ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng bổ sung thêm tiêu chí (x) về đa dạng sinh học đã được gửi tới UNESCO đề nghị công nhận lần 2. Tuy nhiên, tại kỳ họp lần thứ 35 của Ủy ban Di sản Thế giới (2011) đã quyết định các kiến nghị liên quan tới tính toàn vẹn, công tác bảo vệ và quản lý di sản. Kể từ đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã giao cho các sở, ban, ngành của tình cùng Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng và các cơ quan khoa học, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo hướng mở rộng Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng lên diện tích 123.236 ha như Quyết định số 1062/QĐ-TTg ngày 05/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh ranh giới diện tích Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Ngày 27/9/2013, tại Công văn số 1553/TTg-KGVX, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến đồng ý để Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt chính phủ ký “Hồ sơ đăng ký mở rộng tiêu chí (viii), bổ sung tiêu chí (ix) và (x) Di sản thiên nhiên thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình, Việt Nam” đề nghị Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc (UNESCO) công nhận lần thứ 2 là Di sản thiên nhiên thế giới; giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam làm các thủ tục cần thiết để gửi tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO trước ngày 30 tháng 9 năm 2013.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam có công hàm gửi cùng Hồ sơ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng tới Trung tâm Di sản Thế giới UNESCO trước ngày 30/9/2013 như quy định tại Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng đề nghị./.

 

Nơi nhận:

-Như trên;

-Văn phòng Chính phủ;

-Bộ trưởng;

-TT Đặng Thị Bích Liên;

-UBND tỉnh Quảng Bình;

-BQL VQG Phong Nha – Kẻ Bàng

-Lưu: VT, LVHDL, T11.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác