3544/QĐ-BTC

KTBT, TT Huỳnh Vĩnh Ái Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định Về việc phê duyệt Chương trình Tổng thể Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

LIÊN HOAN PHIM VIỆT NAM LẦN THỨ XVII

Căn cứ Luật Điện ảnh ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn vô cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

Căn cứ Quyết định số 582/QĐ-BVHTTDL ngày 23 tháng 02 năm 2011  về việc tổ chức Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, từ ngày 14 đến ngày 18 tháng 12 năm 2011;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh,

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình Tổng thể Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XVII.

Điều 2. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục điện ảnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Nơi nhận:

-Như điều 2;

-Bộ trưởng (để b/c);

-Lưu: VT, ĐA (2), DA (30).

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác