354/QĐ-BVHTTDL

KTBT, TT Đặng Thị Bích Liên Theo BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH -

Quyết định V/v xây dựng Đề án Ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
 
Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 15 tháng 4 năm. 2015 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững vả hội nhập quốc tế;
Căn cứ Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử;
Căn cứ Quyết định số 1819/QĐ-TTg ngàv 26 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2016-2020;
Căn cứ Kế hoạch số 4659/KH-BVHTTDL ngày 09 tháng 11 năm 2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao Cục Nghệ thuật biểu diễn chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế, Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng “Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin lĩnh Cục nghệ: thuật biểu diễn”.
Điu 2. Kinh phí thực hiện lấy từ nguồn ngân sách của Cục Nghệ thuật biểu diễn năm 2016 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt,
Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễu Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Vương Duy Biên;
- Lưu: VT, NTBD, MVD(30).

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác